Round cube hiển thị thanh "From" trống và phần người gửi không hiển thị

Cập nhật Roundcube để sử dụng phần người gửi. Nếu bạn thấy phần người gửi trống, bạn cần chèn thêm vào. 

Để sửa lỗi này, hãy làm theo những bước sau:
1. Trong phần setting của Roundcube
2. Chọn identities tab
3. Chọn "New Identity"
4. Điền thông tin vào form rồi submit

Bạn có thể tạo nhiều identities nếu bạn gửi từ nhiều tài khoản cùng một mailbox. Khi gửi mail, chỉ cần chọn một để gửi nếu bạn có nhiều hơn một địa chỉ.