Cách đổi múi giờ trên MySQL

Múi giờ (timezone) là mặc định và không thể thay đổi. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi múi giờ cho những lần kết nối khác nhau. Một ví dụ để thay đổi múi giờ cho MySQL database dùng câu lên sql thực hiện trên phpMyAdmin

SET time_zone = 'Asia/Bangkok';

Câu lệnh này sẽ thay đổi múi giờ về Asia/Bangkok tức GMT+7

Danh sách các múi giờ có thể tìm hiểu thêm tại http://www.php.net/manual/en/timezones.php

Một số bài viết liên quan: