Làm thế nào cho phép một địa chỉ IP truy cập vào website của tôi?

Với Quản lý IP bạn có thể cho phép một địa chỉ IP truy cập vào website. Tính năng này sẽ cho bạn biết dãy IP có thể truy cập trong trường hợp chúng bị chặn. Nó hữu dụng để chặn tất cả truy cập và chỉ chừa một số địa chỉ IP cụ thể. Để làm việc này, tìm Quản lý IP trong Control Panel.

Từ mục Cho phép một IP bạn có thể thêm IP vào danh sách whitelisted cho website của bạn.