Làm thế nào để deploy GIT

Bạn có thể quản lý tài khoản GIT trong control panel của website của bạn

Từ mục này, bạn có thể deploy ứng dụng trực tiếp từ Git public repository. Điền địa chỉa HTTP URL của public repository của bạn, tên và đường dẫn cài đặt.  Đường dẫn cài đặt có thể để trống, ứng dụng sẽ được triển khai trực tiếp lên thư mục public_html.

Cảnh báo: Thư mục cài đặt phải không chứa bất kỳ file hoặc thư mục nào, nếu ko deployment sẽ thất bại.