Cách quản lý tài khoản email của tôi

Bạn có thể quản lý (tạo, sửa, xóa) các tài khoản email của mình tại mục Email Accounts trong Control Panel

Ở mục này, bạn sẽ thấy các tùy chọn tại mới địa chỉ email theo tên miền, giới hạn dung lượng email

đồng thời có thể quản lý các tài khoản hiện có: thay đổi mật khẩu, dung lượng, bât/tắt trinhg quyets Virus, bật/tắt lọc Spam, truy cập vào webmail qua RoundCube cũng như xóa đi một tài khoản email nào đó không còn sử dụng.

Kích thước hộp thư của bạn không ảnh hưởng đến hạn mức đĩa, giới hạn inode và giới hạn kích thước của tài khoản lưu trữ của bạn.