Làm sao để Catch-all Email (bắt tất cả Email)?

Catch-all Emails (bắt tất cả emails) là một tính năng cho phép bạn chuyển tất cả các email được gửi đến tên miền của bạn, không quan trọng là tài khoản email đó có tồn tại hay không qua một email chỉ định. Tính năng này rất hữu dụng khi bạn muốn nhận được tất cả các email gửi vào một địa chỉ bị gõ sai.

Để cài đặt, bạn vào mục Bắt tất cả Emails trong Control Panel

Tại trang quản lý Bắt tất cả Emails, bạn chọn tên miền mong muốn và nhập địa chỉ nhận email ở mục Chuyển hướng tới