Dữ liệu của tôi có bị mất trong quá trình nâng cấp không?