Tôi mới mua tên miền, khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

Bạn mới mua một tên miền và đã nhập đầy đủ các thông tin xác thực, thông tin whois, thông thường bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay và tiến hành tạo website theo tên miền này

Tuy nhiên, cần ít nhất 2 giờ để quá trình đăng ký hoàn tất. Mỗi chủ sở hữu tên miền cần cung cấp đêỳ đủ và chính xác các thông tin liên hệ, đây là điều khoản bắt buộc của ICANN, và nó cần phải được xem xét.

Ngoài ra, tên miền của bạn có thể đã được đăng ký nhưng do sự chậm trễ trong quá trình truyền DNS, bạn có thể không thấy nó ngay. Thông thường, đăng ký tên miền hoàn tất trong khoảng 2 giờ, nếu không nhanh hơn.