Domain không trỏ đến Nameservers

Nếu bạn vừa mới tạo tài khoản Hosting hoặc thay đổi Nameservers/DNS Zone của domain thì bạn có thể gặp thông báo như hình sau: your domain is not pointing...

Có nhiều nguyên nhân, nếu bạn vừa tạo tài khoản Hosting thì có thể domain chưa được trỏ về Nameservers của Hostinger, hãy chắc chắn rằng bạn đã thực hiện trỏ domain.

Nếu bạn vừa thực hiện thay đổi DNS hoặc Nameserver, có thể đã có một số cài đặt chưa đúng hoặc là bạn cần chờ một khoảng thời giản để DNS được quảng bá.

Bạn có thể xem hướng dẫn sau thể thực hiển trỏ tên miền về Hostinger: https://www.hostinger.vn/huong-dan/cach-tro-ten-mien-ve-host-hostinger/