Tại sao tôi không thể kích hoạt lại tài khoản của tôi?

Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản đã bị hủy một các dễ dàng bằng cách bấm vào nút "Reactivate" và tài khoản sẽ được kích hoạt lại trong vòng 5 phút

Nếu bạn không thấy nút "Reactivate" điều đó có nghĩa là tài khoản của bạn bị hủy vì vi phạm chính sách và nó không thể được kích hoạt lại.