Tên miền của tôi không hoạt động với "www"

Nếu bạn có thể truy cập vào website của bạn thông qua tiên miền (example.com) nhưng không thể truy cập qua www.example.com điều đó có nghĩa là bạn cần kiểm tra lại cài đặt DNS Zone của tên miền.

Nếu bạn thấy có một bảng ghi A (A Record) cho phần hostname "www" và nó trỏ tới IP của máy chủ thì bạn đã thiết lập đúng. IP này được tìm thấy tại phần "Thông tin chi tiết" trong Control Panel. Bạn cũng có thể thiết lập một CNAME có giá trị là tên miền của bạn.

Tuy nhiên, để đơn giản và không gặp phải sự cố, chúng tôi nên khuyên bạn trỏ Nameserver của tên miền bạn về Hostinger.