Sửa lỗi "Too Many Open Files"

Nếu chương trình của bạn, các mã script hoặc các lệnh thực thi bị báo lỗi "Too many open files" thì do bạn đã vượt giới hạn mở file tối đa trên Linux. Bạn cần thực hiện tăng giới hạn này lên như sau:

Mở file

/etc/security/limits.conf

Copy và dán đoạn mã sau vào cuối file trên

*     hard  nofile   500000
*     soft  nofile   500000
root   hard  nofile   500000
root   soft  nofile   500000

Lưu lại file sau đó thoát ra và tiến hành đăng nhập lại để thay đổi có hiệu lực.

Đây là một thay đổi đơn giản nhưng nó sẽ giúp bạn gia tăng giới hạn mở file.