Website của tôi không hiển thị hình ảnh?

Hãy chắc chắn rằng hình ảnh đã được tải lên máy chủ.

Kiểm tra xem nếu mã nguồn HTML có đường dẫn chính xác đến hình ảnh hay chưa?. Kiểm tra liên kết tuyệt đối (domain.com/hinhanh.jpg) có hiển thị hình hay không. Đồng thời, lưu ý tên files là phân biệt chữ hoa với chữ thường, vì vậy nếu hình ảnh của bạn được đặt tên là "image.jpg" và mã nguồn của bạn chứa liên kết đến "Image.jpg", nó sẽ không được hiển thị.