Tôi thấy nhiều dấu ? và các biểu tượng lạ trên website của tôi

Tôi thấy nhiều dấu ? và các biểu tượng lạ trên website của tôi

Nếu trang web của bạn xuất hiện các ký tự lạ này thì cơ sở dữ liệu hoặc trang web bị sai mã hóa. Để sửa lỗi bạn cần thêm dòng sau vào tag <head> trong mã nguồn HTML

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

hoặc dòng sau vào đầu file index.php

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

Lỗi này cũng có thể xảy ra khi bạn lưu dạng ở dạng "UFT8 with BOM". Hãy tải các file này về và dùng Notepad++ để lưu lại dưới dạng "UFT8 without BOM" rồi tải lên lại để website bạn hoạt động bình thường.