Tôi có thể di chuyển một Hosting sang một tài khoản Hostinger khác không?

Tài khoản Hosting hiện tại của bạn không thể được di chuyển sang một tài khoản Hostinger khác. Tuy nhiên, có thể bạn cần phải thực hiện Backup rồi sau đó xóa tài khoản rồi mới tạo tài khoản Hostinger mới.

Để việc di chuyển thuật lợi không gặp trở ngại nào, bạn cần thực hiện Backups tất cả website và database

Hãy tải về các backups này để có thể khôi phục toàn bộ trở lại trên một tài khoản Hostinger mới

Tham khảo các hướng dẫn sau đây để thực hiện