Cách cài đặt email trả lời tự động

Email tự động trả lời là một công cụ tuyệt vời làm cho email kinh doanh của bạn có vẻ chuyên nghiệp hơn, cũng là một phản hồi cho người gửi.

Để thiết lập trả lời tự động cho tài khoản email của bạn, hãy truy cập vào Control Panel, tìm mục Auto Responders

Tại đây, bạn sẽ điền phần tiêu đề, nội dung cũng như ngày tháng bắt đầu/kết thúc tự động trả lời