PHP SOAP có được kích hoạt? Nó có thể được kích hoạt?