Thiết lập thực thi PHP (parse) với phần mở rộng .HTML

Nếu bạn muốn thiết lập tất cả các file .html của website bạn thực thi dưới dạng .php (parsing PHP in HTML files), bạn cần thêm vào các đoạn mã sau và file .htaccess 

AddHandler application/x-httpd-lsphp .htm .html

Bạn hãy thực hiện sao lưu lại file .htaccess cũ vì thực hiện điều này có thể làm website ngưng hoạt động