Sự khác nhau giữa subdomain, parked domain và addon domain?

Subdomain

Tên miền của bạn là mysite.com

 • Bạn cài Message Board tại mysite.com/board
 • Bạn có thể biến thư mục board thành sub-domain bằng cách tạo subdomain tên board ở Control Panel.
 • Bạn có thể truy cập Message Board dùng mysite.com/board hoặc board.mysite.com
 • Việc thực hiện này là hoàn toàn miễn phí

Xem chi tiết hướng dẫn tạo subdomain tại: http://help.hostinger.com/311982-How-can-I-create-a-subdomain (tiếng Anh)

Parked Domain

 • Bạn có 2 domains mysite.com và my-other-site.com
 • mysite.com là domain của website bạn và bạn cũng muốn sử dụng thêm my-other-site.com.
 • Bạn muốn cả 2 domain này cũng dẫn đến một website. Điều này có nghĩa là khi khách truy cập vào www.mysite.com hoặc www.my-other-site.com họ đều đi đến cùng một website
 • Để có nhiều parked domains, bạn cần đăng ký sở hữu nó từ các nhà đăng ký

Xem hướng dẫn chi tiết các park một domain tại: http://help.hostinger.com/838605-How-can-I-park-a-domain (tiếng Anh)

Add-On Domains

 • Bạn có 2 tên miền mysite.com và my-other-site.com.
 • Bạn muốn 2 tên miền này sử dụng cho 2 website riêng biệt với nha
 • Để có nhiều addon domains, bạn cần đăng ký sở hữu nó từ các nhà đăng ký

Xem hướng dẫn chi tiết cách tạo addon domain tại: http://help.hostinger.com/537532-How-can-I-create-an-Addon-Domain (tiếng Anh)