Tôi gặp lối "unexpected T_STRING"

Bạn có thể gặp phải lỗi "unexpected T_STRING" bởi vì tất cả các files .html đều được thực thi dưới dạng PHP

Nếu files .html của bạn có chứa tags "<?" hoặc "?>" (chỉ dẫn thực thi PHP) thì bạn có thể gặp lỗi này

Nó cũng có thể xảy ra với files XML nếu nó sử dụng không đúng loại nội dung. Để khắc phục lỗi này, bạn cần phải xóa "<?", "?>" hoặc tất cả các dòng có ký hiệu này khỏi phần mã HTML