Làm cách nào để tăng kích thước nhập file của plugin migrate WordPress?

Bạn tiến hành mở file /wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/constants.php (dùng File ManagerControl Panel)

Tìm những dòng sau:

// =================
// = Max File Size =
// =================
define( 'AI1WM_MAX_FILE_SIZE', 536870912 );

Bạn sẽ thấy kích thước tối đa được đặt ở dạng bytes. Để tăng giới hạn kích thước tải lên, chỉ cần thông số mà bạn cần.