Làm sao để truy cập vào phpMyAdmin?

phpMyAdmin là một công cụ quản lý MySQL Database mạnh mẽ, nó rất dễ sử dụng và được khuyên dùng.

Mỗi database sẽ có một sẽ có một giao diện quản lý phpMyAdmin riêng. Để truy cập vào phpMyAdmin cho từng database của bạn, hãy vào mục phpMyAdmin trong Control Panel

Tại đây, mục List of your Current Databases thể hiện tất cả các database mà bạn đã tạo, bấm chọn Enter phpMyAdmin vào phía sau từng database mà bạn muốn quả lý để truy cập vào giao diện phpMyAdmin cho database đó. Bằng cách này, bạn sẽ không cần phải nhập lại bất cứ thông tin đăng nhập nào