Tôi có thể thêm bao nhiêu bảng ghi MX?

Bạn có thể thêm nhiều bản ghi MX theo ý muốn, tuy nhiên bạn nên để ý đến các giá trị ưu tiên bạn đã đặt. Các giá trị thấp hơn biểu thị mức ưu tiên cao hơn, với 0 là mức ưu tiên cao nhất. Nếu bạn chỉ định nhiều máy chủ thư có cùng mức độ ưu tiên, thì khi cần máy chủ mai, mail sẽ được phân phối đến các máy chủ đó một cách ngẫu nhiên và có thể gây ra vấn đề.