Tùy chỉnh trang báo lỗi của Website

Hầu hết tất cả các trang báo lỗi của website đều có thể được tùy chỉnh. Bạn có thể tải lên những mã HTML tùy chỉnh của riêng bạn quan phần Error Page

Truy cập vào mục Error Page từ Control Panel

Ở trang quản lý Error Page, bạn bấm Edit ở từng trang báo lỗi và nhập các mã HTML tùy chình, lưu lại để các thay đổi có hiệu lực.