Làm thế nào để sửa cài đặt phpwind thất bại

Trước khi upload tất cả các file phpwind  lên tài khoản hosting, hãy sửa dụng chương trình text editor (UltraEdit, Notepad++) để chỉnh sửa như hướng dẫn sau::

Mở file /src/applications/install/controller/IndexController.php bằng text editor và tìm:

 
$result = $pdo->query("SHOW DATABASES")->fetchAll();

Thay thế như sau:

 
$result = array();

Sau đó lưu lại file và đóng gói files phpwind lại để upload bằng mục "Import Website" trong Control Panel. Mở trình duyệt, nhập địa chỉ website lên và nhấn ENTER, giờ bạn đã thấy màn hình cài đặt rồi và nó sẽ thành công cài đặt thôi :)