Bạn có hỗ trợ foreign keys trong phpmyadmin không?