Làm thế nào để vô hiệu magic quotes? (bằng cách sử dụng .htaccess)