Khi nào tôi có thể thấy sự thay đổi trên domain khi vừa thay đổi các bảng ghi DNS?