Tôi có thể mở port - thêm các cổng truy cập không?