Làm thể nào để thay đổi giới hạn upload của WordPress?

Giá trị mặc định được đặt cho giới hạn upload của WordPress thường rất thấp. Việc thực hiện tăng giá trị này sẽ đòi hỏi một vài cài đặt bổ sung trên tài khoản Hosting cũng như trong phần cài đặt của chính WordPress.

Để tìm hiểu chính xác cách từng bước thực hiện tăng giá trị upload lên cao nhất, hãy xem bài hướng dẫn chi tiết này https://www.hostinger.com/tutorials/how-to-increase-the-maximum-file-upload-size-in-wordpress (tiếng Anh)