Làm cách nào để ghi error_log.txt dùng .htaccess

Để cài đặt ghi nhận lỗi PHP vào file error_log.txt mà không phải vào thư mục logs, bạn chỉ cần thêm các dòng sau vào file .htaccess

# ghi lai log PHP vao file
php_flag log_errors on
php_value error_reporting 32767
php_value error_log "error_log.txt"

Lưu ý: bạn cần tiến hành sao lưu lại file .htaccess, một vài trường hợp chỉnh sửa có thể làm website của bạn không thể truy cập