Thông tin MySQL Database của tôi được tìm thấy ở đâu?

Nếu bạn tạo một website cần đến cơ sở dữ liệu, bạn cần phải kiểm tra các thông tin về cở sở dữ liệu ở mục MySQL databases nằm trong Control Panel của tài khoản Hosting

Có 4 mục chưa các thông tin quan trọng về một cơ sở dữ liệu MySQL

  • MySQL database - tên của cơ sở dữ liệu
  • MySQL User - tên đăng nhập
  • MySQL Host - máy chủ MySQL (xin lưu ý là chúng tôi không dùng localhost)
  • Password - mật khẩu đăng nhập cơ sở dữ liệu (nếu quên mật khẩu, bạn có thể đặt lại ở đây)

Tại đây, bạn có thể đăng nhập vào cở sở dữ liệu bằng cách bấm vào phpMyAdmin