Làm cách nào để cài đặt Moodle trên subdomain?

Trong một vài trờng hợp, bạn cần cài Moodle trên subdomain trong khi trình Auto Installer chỉ cho phép bạn thực hiện cài đặt trên subdirectory. Ví dụ như: bạn có domain example.com và cần cài vào http://e-class.example.com

Đầu tiên hãy tạo một subdomain tên “e-class” bằng cách vào Home > Hosting > example.com > Domains > Subdomains trong Control Panel

Sau khi đã tạo subdomain, bạn sẽ thấy một đường dẫn như sau:

Bắt đầu tiến hành cái Moodle bằng cách dùng trình Auto Installer

Home > Hosting > example.com > Website > Auto Installer

Trong phần URL, hãy gõ “e-class

Rồi cài đặt bình thường. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ vào được Moodle bằng link http://www.example.com/e-class trong khi bạn lại muốn nó phải là http://e-class.example.com

Đừng lo lắng, chúng ta hãy chỉnh lại file cấu hình của Moodle để thay đổi lại đường dẫn tới trang Moodle

Dùng “File Manager” để chỉnh file /public_html/e-class/config.php

Tìm dòng

$CFG->wwwroot = 'http://example.com/e-class';

Và sửa nó thành

$CFG->wwwroot = 'http://e-class.example.com';

Bây giờ bạn đã có thể sử dụng Moodle trên subdomain rồi.