Các loại Record nào được Hostinger hỗ trợ chỉnh trong DNS?

Hostinger hỗ trợ các loại bảng ghi (record) DNS sau

Record type Description Value Priority
A địa chỉ IP địa chỉ IPv4 -
CNAME Alias cho subdomain hostname chính xác -
MX định danh mail server A-record sẵn có giá trị thấp là ưu tiên cao
TXT một đoạn text (tối đa 255 ký tự) giá trị tùy ý -
SPF xác nhân các e-mail Sender Policy Framework definition -
AAAA địa chỉ IPv6 địa chỉ IPv6 -
NS định danh nameservers nameservers chính xác -
SRV SRV Record definition weight port target (example: 5 5060 appserver.example.com)

-

Bạn có thể quản lý các record này bằng các đặng nhâp vào Chỉnh sửa DNS Zone trong Control Panel