Làm sao để thay đổi template của Website xây dựng dùng Zyro?

Để thay đổi template cho website được xây dựng bằng Website Builder, bạn truy cập và tìm đến biểu tượng Mới/Tải lại bấm vào nó và chọn tiếp Đổi giao diện

Chú ý: một khi bạn thay đổi template cho website thì các thông tin trên template hiện tại sẽ bị mất. Điều này có nghĩa là bạn sẽ bị mất các dữ liệu tạo với template trước đó.