Làm thế nào để tôi chỉnh lại bảng mã của cơ sở dữ liệu?

Bạn có thể chỉnh lại bảng mã của cơ sở dữ liệu bất kỳ lúc nào dùng phpMyAdmin, chỉ cần chọn cơ sở dữ liệu bạn cần chỉnh, qua tab Operations, chọn bảng mã ở mục Collation rồi bấm Go để thực hiện.

Nếu bạn muốn thay đổi bản mã cho từng table hoặc thậm chí là field thì hãy thực hiện tương tự nhưng với các table/field được chọn.