Tôi có thể dùng tài khoản Hosting của tôi để lưu trữ dữ liệu không?