Tôi có thể dùng Website Builder trên subdomain không?

Hiện tại, Zyro Website Builder chỉ hỗ trợ domain chính và không hỗ trợ trên subdomain.

Tuy nhiên, bạn có thể tạo website trên domain chính rồi chuyển toàn bộ sang subdomain. Hạn chế duy nhất của việc này là bạn không thể chỉnh sửa trực tiếp được mà phải luôn upload lại mỗi khi có thay đổi.