Làm thế nào để tạo ticket hỗ trợ

Nếu gặp vấn đề, bạn có thể liên hệ chúng tôi qua mục Help trong Control Panel! 

Đâu tiên bạn sẽ cần click vào nút "Help" là trang Knowledge Base, nơi bạn có thể tìm thấy tất cả câu trả lời. Hãy thử tìm bằng các từ khóa liên quan khác nhau. 

Vẫn không tìm thấy, hãy thử click vào nút "Liên hệ chúng tôi" để chúng tôi hỗ trợ bạn! :)