Làm sao để lấy các thiết lập cấu hình email?

Tất các các thiết lập, các thông tin về tài khoản Email của bạn đều được tìm thấy tại mục Email Accounts trong Control Panel

Nếu bạn chưa có tài khoản email, chỉ cần điền tên, mật khẩu và bấm Create để tạo mới một tài khoản email.

Nếu bạn muốn thể hiện thêm nhiều thông tin về tài khoản email, bạn chọn vào dấu + trước mỗi email để hiện thêm nhiều tùy chọn