Tôi có thể tìm thấy files cấu hình của ZenCart ở đâu?

Files cấu hình của ZenCart chứa thông tin quan trọng về cơ sở dữ liệu MySQL, cài đặt URL và nhiều tùy chọn khác.

Bạn có thể xác định vị trí files cấu hình của ZenCart thông qua File Manager (nằm trên Control Panel) hoặc bằng cách sử dụng một trình FTP.

Files này nằm trong thư mục /includes và tên là configure.php.

Ví dụ: nếu bạn cài đặt ZenCart trực tiếp trên domain.com, files hình sẽ nằm trong public_htm/includes/configure.php Trong trường hợp bạn cài ở một thư mục khác, chẳng hạn như domain.com/shop, tệp cấu hình sẽ là Nằm trong public_html/shop/includes/configure.php