Nếu tôi mua một domain ở Hostinger, nó sẽ được đăng ký dưới tên tôi phải không?