Bạn có thể thêm hay cập nhật script tự động cài đặt không